Ασφαλτικά γαλακτώματα

Η πιο κοινή εφαρμογή των ασφαλτικών γαλακτωμάτων στην Ευρώπη είναι στην οδοποιία, όπου χρησιμοποιούνται ως προεπάλειψη ή ως συγκολλητικό υλικό μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων.

 

Παράγουμε μια ολοκληρωμένη σειρά κατιονικών και ανιοντικών ασφαλτικών γαλακτωμάτων με εφαρμογή στην οδοποιία και στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο. Τα γαλακτώματα ανάλογα με την σύνθεση και τον σκοπό χρήσης τους κατηγοριοποιούνται σε γαλακτώματα βραχείας και ταχείας διάσπασης.

 

Τα πλεονεκτήματα των ασφαλτικών γαλακτωμάτων είναι:

 

Ασφαλή και απλή χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Καμία εκπομπή αναθυμιάσεων κατά την εφαρμογή

Άμεση επιδιόρθωση και επίστρωση οδοστρωμάτων

 

Οι πιο κοινοί τύποι των ασφαλτικών γαλακτωμάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της οδοποιίας στην Ελληνική αγορά είναι το C40B5 (ΚΕ-5) και το C55B4 (ΚΕ-1).