Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως εταιρία είναι η εξασφάλιση κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών και η δημιουργία ενός υγιούς, παραγωγικού και συναδελφικού περιβάλλοντος στο οποίο προάγεται καθημερινά η επιτυχία και η εξέλιξη των εργαζομένων μας.

 

Σε συνεργασία με φορείς του κλάδου, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τοπικές οργανώσεις αναπτύσσουμε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων, τη δημιουργία κινήτρων και δεξιοτήτων στους εργαζομένους μας. Παράλληλα ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων μας σε σεμινάρια, συνέδρια και δράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.